Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit document samen met de documenten waarnaar het verwijst, geeft u de Voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de Platformdiensten die via Onze Site worden aangeboden. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u gebruikmaakt van de platformdiensten en, in het bijzonder, die termen die betrekking hebben op uw rol (bijvoorbeeld Recruiter of Werkgever). U moet ook de Algemene voorwaarden van onze site lezen, die u hier kunt vinden: Algemene-voorwaarden

Door u te registreren voor toegang tot het Platform gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing elke keer dat u de platformdiensten gebruikt (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) en prevaleren boven eventuele inconsistente bepalingen of voorwaarden die zijn vervat in of verwijzen naar, in uw standaard zakelijke voorwaarden of enig ander door u geleverd document, of geïmpliceerd door wetgeving, gebruik van de industrie, praktijk of handelswijze. In het geval van een geschil tussen uw standaard zakelijke voorwaarden en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden de overhand. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen door online wijzigingen aan te brengen. U bent verantwoordelijk voor het controleren van deze Voorwaarden elke keer dat u het Platform opent, om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van het Platform, nadat wijzigingen zijn gepost, houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

Voor alle duidelijkheid: Headmore treedt niet op als uitzendbureau. Headmore biedt een online platform voor werkgevers en recruiters om elkaar te ontmoeten en is niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen werkgevers en kandidaten of contractanten.

De term ‘Headmore’ of ‘Headmore.com’ of ‘ons’ of ‘wij’ of ‘onze’ verwijst naar de eigenaar van de website.
Ons KvK-nummer is 74057235. De term ‘Je’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

DEFINITIES EN INTERPRETATIES

Voor het doel van deze Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Account: door u te registreren op het platform, als werkgever of recruiter, maakt u een account aan, dat u toegang geeft tot onze services en waarmee u activiteiten op het platform kunt opslaan en volgen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en u op grond waarvan u gebruik maakt van de platformdiensten, waarvan de voorwaarden in deze voorwaarden zijn uiteengezet.

Kandidaat: Een persoon die door de Werkgever via de Platformdiensten rechtstreeks of onrechtstreeks bij de Werkgever wordt geïntroduceerd om in aanmerking te komen voor een Vacature.

Commissie: de vergoeding die we inhouden op de plaatsingskosten van de recruiter voor de platformdiensten die wij aanbieden. De Commissie wordt berekend op basis van de voorgestelde fee op het moment van plaatsen van een vacature.

Contractant: een persoon of bedrijf die door de Werkgever via het Platform rechtstreeks of onrechtstreeks door de Recruiter is geïntroduceerd om in aanmerking te komen voor een Opdracht.

Recruitment contractant: Het in dienst hebben van een Contractant ten behoeve van een Opdracht

Contractbeloning: alle betalingen belastbaar (en indien van toepassing niet-belastbaar), inclusief vergoedingen, bonussen, provisies, vergoedingen, aansporingsbetalingen, die betaalbaar zijn aan of te ontvangen zijn door de aannemer voor diensten die door de aannemer aan de werkgever zijn geleverd tijdens de toewijzing

Wetten voor gegevensbescherming: de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“GDPR”), de Gegevensbeschermingswet 2018 (momenteel de Data Protection Bill 2017) en alle toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of geactualiseerd, en alle Europese richtlijnen en verordeningen die van tijd tot tijd van kracht zijn met betrekking tot de bescherming en overdracht van persoonlijke gegevens.

Werkgever: een persoon (of het nu een individu, een naamloze vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een eenmanszaak, een partnerschap of een andere persoon is) die het Platform en de Platformdiensten gebruikt om vacatures te plaatsen met het oog op het in dienst nemen van Kandidaten en / of Contractanten.

Betrokkenheid: de handeling van een werkgever die het verzoek van een recruiter aanvaardt om de vacature van de werkgever op het platform in te schakelen, zodat de recruiter de volledige vacaturedetails kan zien en kandidaat (s) kan voorleggen aan de vacature.

Vergoedingsperiode: De periode waarin een Recruiter wordt geacht eigenaar te zijn van een Kandidaat, die zes maanden bedraagt ​​vanaf de datum van indiening van het CV van die Kandidaat op het Platform.

Introducer: onze rol als introducerende partij in een inleiding.

Introductie: Het proces van het introduceren van een Kandidaat bij een Werkgever door een Recruiter via het Platform, nadat de Werkgever een Vacature heeft geplaatst voor een contractopdracht.

Platform: Betekent het Platform binnen onze site waarin een werkgever vacatures kan plaatsen en kandidaten en / of aannemers kan zoeken en een recruiter kandidaten en / of aannemers kan voorleggen aan vacatures.

Platformdiensten: de levering door Ons van het Platform, zoals van tijd tot tijd beschreven op onze Site.

Onze website: www.headmore.com

Permanente Werving: tewerkstelling van een Kandidaat met een vast dienstverband

Plaatsing: tewerkstelling van een gegadigde en / of contractant door of namens een werkgever, direct of indirect na de levering van een kandidaat door een recruiter via het platform, direct of indirect, en al dan niet op grond van een dienstverleningscontract of anders, en een vast, tijdelijk contract of andere basis.

Plaatsingskosten: de vergoeding die door een werkgever wordt bepaald bij het plaatsen van een permanente wervings vacature, die alleen door de werkgever aan ons wordt betaald bij het in dienst nemen van een kandidaat. Eenmaal ingesteld, kan de vergoeding worden verhoogd, maar deze mag niet worden verlaagd.

Korting: 100% van de plaatsingskosten voor de eerste 45 dagen van de baan van de kandidaat, en vervolgens 50% van de plaatsingskosten van 46 dagen tot 60 dagen, op voorwaarde dat de plaatsingskosten op tijd zijn betaald door de werkgever binnen de voorwaarden van deze overeenkomst.

Kortingsperiode: de periode berekend op basis van de startdatum van de tewerkstelling van een Kandidaat en de datum van beëindiging van het dienstverband door de Kandidaat (zoals verder beschreven in deze Voorwaarden), gedurende welke een Werkgever recht heeft op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de Plaatsingskosten moet de werkgever (redelijkerwijs handelen) vaststellen dat de kandidaat ongeschikt is en de tewerkstelling van de kandidaat beëindigen.

Recruiter: Elke persoon (of het nu een individu, een naamloze vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een eenmanszaak, een partnerschap of een andere persoon is) die de Platformdiensten gebruikt om Kandidaten en / of Aannemers aan Werkgevers voor te stellen met betrekking tot enige Vacature.

Werkgeversvergoeding: de vergoeding die moet worden betaald aan een recruiter tijdens een plaatsing, die wordt weergegeven op het platform en wordt berekend als de plaatsingskosten minus onze commissie. Alleen betaalbaar aan de Recruiter zodra we de Plaatsingsvergoeding van de Werkgever hebben ontvangen en vrijgegeven op de Kandidaat die voldoet aan de Kortingsperiode.

Gescreende / gescreende kandidaten / contractanten: een recruiter moet een mondelinge of elektronische toezegging ontvangen dat een kandidaat / contractant graag naar voren wordt geschoven voor een vacature en door hen als recruiter wordt voorgedragen voor indiening bij het bedrijf met naam, en dat naar hun beste weten hebben ze zich niet rechtstreeks of via een ander wervingsbureau voor dezelfde functie aangemeld. De Recruiter moet aan de Kandidaat / Contractant de naam bekendmaken van het bedrijf dat de Vacature aanwerft, zodat de Kandidaat / Contractant correct gedefinieerd is als een Aangevraagde Kandidaat / Contractant in overeenstemming met deze Voorwaarden. Voor kandidaten / aannemers die solliciteren via een vacature die door de recruiter is geplaatst, is hun aanmelding op zich niet voldoende om te worden beschouwd als een gescreende kandidaat / contractant onder deze voorwaarden. Een recruiter moet verdere mondelinge of elektronische verbintenis verkrijgen na een kandidaat / contractant die solliciteert naar een baan via een vacature die door de recruiter is geplaatst.

Begindatum: de datum waarop een Kandidaat een dienstbetrekking of een Opdracht aanvangt, bij een Werkgever na acceptatie door de Kandidaat van een werkaanbieding of een Opdracht door een Werkgever.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de platformdiensten.

Vacature / vacatures: een vaste of contractuele vacature die door de werkgever op het platform is geplaatst.

WTR: de werktijdregelingen 1998.

In deze Voorwaarden omvatten woorden die het enkelvoud importeren het meervoud en vice versa en woorden die het mannelijke geslacht importeren, omvatten het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.

De koppen in deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

In deze Voorwaarden zal elke verwijzing naar een statuut, wettelijke bepaling of enige ondergeschikte wetgeving worden geïnterpreteerd als omvattende een verwijzing naar die wet, bepaling of ondergeschikte wetgeving als van tijd tot tijd gewijzigd of geconsolideerd, vervangen, opnieuw ingesteld of vervangen.

1. STATUS

Niets in deze Voorwaarden zal een partnerschap of joint venture tussen ons tot stand brengen. Wij zijn een onafhankelijke dienstverlener en zijn niet in dienst van u.

2. REGISTRATIE

Om de Platform Services te gebruiken, moeten elke Werkgever en Recruiter zich bij Ons registreren. We kunnen een aanvraag tot inschrijving naar eigen goeddunken accepteren of weigeren en kunnen deze registratie op elk moment opschorten of annuleren als een werkgever of recruiter deze voorwaarden schendt.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER VOOR PERMANENTE AANWERVING

3.1 De werkgever stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer een aanbieding door een kandidaat is geaccepteerd, zodat wij de juiste factuur voor de plaatsingskosten kunnen aanrekenen. Deze factuur zal door ons worden uitgegeven aan de werkgever op de begindatum van de kandidaat.

3.2 De werkgever dient zich te vergewissen van de geschiktheid van een gegadigde voor de toepassing van de vacature waarvoor de kandidaat is voorgesteld. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, wordt door de werkgever erkend dat het aan de werkgever is om referenties op te nemen, om de juistheid van de kandidatuur van een kandidaat te controleren, om aanvullende veiligheids- of strafregistercontroles uit te voeren, om de geldigheid van de aanvraag te controleren. kwalificaties en, indien de opdracht vereist is, om ervoor te zorgen dat een kandidaat in staat is om alle apparatuur en / of machines op het vereiste niveau te gebruiken. De werkgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van werk en andere vergunningen en om ervoor te zorgen dat een kandidaat voldoet aan medische vereisten of andere kwalificaties die geschikt of wettelijk vereist zijn.

3.3 De werkgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle vertrouwelijke informatie van elke Kandidaat vertrouwelijk te houden (inclusief maar niet beperkt tot cv of andere informatie ter ondersteuning van een aanvraag voor een vacature) die aan de werkgever wordt verstrekt in verband met de platformdiensten.

3.4 De werkgever verbindt zich ertoe dat:

a). elke Kandidaat die door een Werkgever via het Platform bij de Werkgever wordt geïntroduceerd, wordt aanvankelijk afgewezen maar wordt later door de Werkgever in dienst genomen binnen de periode van zes maanden na de eerste introductie; de ​​Werkgever is verantwoordelijk voor de Plaatsingskosten alsof die afwijzing niet had plaatsgevonden;
(b). in het geval dat de Werkgever effectief (rechtstreeks of onrechtstreeks) een Kandidaat introduceert bij een andere persoon, bedrijf of onderneming, inclusief een eventuele dochteronderneming, verbonden of houdstermaatschappij van de Werkgever, resulterend in een Opdracht door die persoon, firma of bedrijf ( waarvan de werkgever Ons onmiddellijk op de hoogte brengt), is de werkgever verantwoordelijk voor de plaatsingskosten alsof de kandidaat via het platform bij die derde partij was geïntroduceerd, tenzij dergelijke betrokkenheid meer dan zes maanden na de eerste introductie van de kandidaat tot de werkgever.

3.5 De ​​werkgever stemt in met de onthulling door ons aan recruiters en kandidaten van informatie met betrekking tot de werkgever die de werkgever ons heeft verstrekt.

3.6 In geval van niet-betaling door de werkgever van de plaatsingskosten, gaat de werkgever ermee akkoord dat het ons is toegestaan ​​om de schuld die verband houdt met een dergelijke niet-betaling en het daaruit voortvloeiende recht van actie aan de recruiter toe te wijzen.

3.7 In het geval dat de werkgever eerder de CV van een kandidaat heeft ontvangen, die hij vervolgens besluit een ander dan een specifieke recruiter in dienst te nemen of in dienst te nemen, is de werkgever als enige verantwoordelijk voor het leveren van het juiste bewijs dat de nieuwe opdracht niet het resultaat was van de inzending van de recruiter, maar eerder van het ontvangen van het CV. In het geval van een dergelijk geschil zullen we onderzoeken en op basis van het beschikbare bewijsmateriaal als een onafhankelijke partij een beslissing nemen over de bron van de kandidaat-verwijzing die tot de opdracht heeft geleid, en dus of er een plaatsingsvergoeding in rekening wordt gebracht. Onze beslissing hierover is definitief en bindend.

3.8 De werkgever zal ons op de hoogte brengen in het geval een recruiter rechtstreeks, offline of online contact met hen opneemt in een poging om de platformdiensten of onze site te omzeilen, vermijden, omzeilen of anderszins te exploiteren met de bedoeling of het effect van het ondermijnen van onze platformdiensten, of ons te beroven van de gepaste compensatie van de plaatsingskosten of onze commissie.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE RECRUITER VOOR PERMANENTE AANWERVING

4.1 De recruiter garandeert dat zij geschikt zijn om als recruitmentbureau op te treden en komt overeen dat zij te allen tijde zullen voldoen aan de gedragsregels en de wet gelijke behandeling.

4.2. Wanneer de Recruiter met een werkgever op het platform in gesprek is, zal hij de bedrijfsnaam of het merk van de werkgever niet publiekelijk publiceren of gebruiken wanneer hij reclame maakt voor de vacature van de werkgever en zoekt naar kandidaten.

4.3 Bij het uploaden van het CV van een Kandidaat op het Platform, kan de Recruiter het CV zodanig anonimiseren dat het geen persoonlijk identificeerbare informatie over de Kandidaat bevat.

4.4 De Recruiter zal alle redelijke inspanningen leveren om geschikte Kandidaten via het Platform aan Werkgevers te introduceren. De Kandidaten moeten voldoen aan de specificaties zoals uiteengezet door de Werkgever in de Vacature. De Recruiter stemt ermee in om naar behoren kandidaten te screenen die zij indienen bij vacatures en, op verzoek van ons, bevestiging van een kandidaat te krijgen dat zij bereid zijn om in de betreffende functie te werken alvorens het CV van de kandidaat in te dienen.

4.5 Alle CV-inzendingen voor vacatures moeten via onze site worden verzonden. Acties die onze Site en de Platformdiensten omzeilen of proberen te omzeilen door cv’s op een andere manier in te dienen, leiden tot beëindiging van het account en alle verlies van accountinformatie, accountgegevens en accountrecensies. In het geval van een dergelijke beëindiging zijn wij niet verplicht om enige Recruiter-prijs terug te betalen of enige Plaatsingsvergoeding te betalen die een Werkgever heeft ontvangen met betrekking tot een Kandidaat die door de Recruiter is ingediend.

4.6 De recruiter stemt ermee in om de platformdiensten of onze site niet direct of indirect te gebruiken, te vermijden, te omzeilen of anderszins te exploiteren met de bedoeling of het gevolg dat wij ons de gepaste compensatie, commissies of plaatsingskosten ontnemen.

4.7 De recruiter gaat ermee akkoord dat zij niet rechtstreeks werkgevers benaderen met wie zij door Ons zijn geïnformeerd, die betrokken zijn bij op het platform, of dat zij cv’s of informatie van kandidaten hebben ingediend voor een periode van 12 maanden na de introductie, betrokkenheid en indiening van een dergelijke Kandidaat door Ons, behalve voor communicatie via Onze Site of offline als het gaat om details over de geplaatste Vacature waarvoor we de introductie hebben gedaan.

4.8 Als blijkt dat een recruiter rechtstreeks contact heeft opgenomen met een werkgever om de platformdiensten of onze site te omzeilen, te omzeilen of anderszins te exploiteren met de bedoeling of het effect van het ondermijnen van onze platformdiensten, of ons de gepaste compensatie, provisies of plaatsingskosten te ontnemen , zal het account van de recruiter tijdens een periode van onderzoek onmiddellijk worden opgeschort. Als bewijs van een misstand wordt bevestigd, wordt het account van de recruiter verwijderd en gaan alle gegevens, beoordelingen en klantrecensies verloren.

4.9 Verder, als binnen een periode van 12 maanden zonder schriftelijke toestemming van Ons, de Werkgever rechtstreeks contact opneemt met Werkgevers met wie zij door Ons zijn geïnformeerd, betrokken bij op het Platform, of Kandidaat-CV’s of informatie heeft ingediend, zal de Werkgever worden die binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan ons verschuldigd is aan een Commissie die aan Ons verschuldigd zou zijn geweest indien de Plaatsing (en) die de Werkgever heeft gemaakt met die Werkgever heeft plaatsgevonden op Ons Platform.

4.10 Recruiters mogen zich niet registreren als werkgever om vacatures op onze site te plaatsen.

4.11 Kandidaten worden door de eerste Werkgever vertegenwoordigd om de Kandidaat in kwestie via Onze Site aan de Werkgever voor te leggen. Deze clausule is niet van toepassing in het geval dat een recruiter die de kandidaat als eerste heeft ingediend, niet kan bewijzen dat de kandidaat in kwestie een gescreende kandidaat is. Dit moet onafhankelijk door de Kandidaat worden gevalideerd.

4.12 Indien een recruiter een kandidaat voor een vacature indient en de kandidaat in dienst is bij de werkgever, komt de recruiter mogelijk niet in aanmerking voor de plaatsingskosten in het geval dat de werkgever eerder het cv van die kandidaat heeft ontvangen of via een andere kandidaat op de hoogte was van de kandidaat bron. De werkgever is als enige verantwoordelijk voor het leveren van het juiste bewijs dat de nieuwe opdracht niet het resultaat was van de inzending van de recruiter, maar eerder van het ontvangen van de CV. In het geval van een dergelijk geschil, zullen wij als neutrale partij en op basis van het beschikbare bewijs een uitspraak doen over de bron van de kandidaat-verwijzing die tot de opdracht heeft geleid, en dus of er een plaatsingsvergoeding in rekening zal worden gebracht. Onze beslissing hierover zal definitief zijn.

4.13 Op voorwaarde dat een werkgever niet al op de hoogte is van een kandidaat en de recruiter hiervan het bewijs kan leveren, wordt de recruiter geacht eigenaar te zijn van een kandidaat voor de duur van de vergoedingsperiode. Als de kandidaat tijdens de vergoedingsperiode in dienst wordt genomen of door de werkgever wordt aangenomen, zullen we de werkgever voor dezelfde plaatsingskosten factureren die door de werkgever zijn vastgesteld toen de vacature oorspronkelijk op het platform was geplaatst. De Recruiter zal ons onverwijld nauwkeurige informatie verstrekken met betrekking tot de Begindatum van de succesvolle Gegadigde.

5. DE PLAATSINGSKOSTEN (ALLEEN PERMANENTE AANWERVING)

5.1 Wanneer een kandidaat door een recruiter via het platform wordt ingediend en met succes wordt aangesteld in een geplaatste vacature, of binnen een andere rol binnen de organisatie van de werkgever (inclusief elke organisatie binnen de groep van de werkgever), zullen wij de werkgever op de startdatum van de kandidaat factureren voor de plaatsingskosten.

5.2 De Plaatsingskosten zijn binnen 30 dagen na de Begindatum van de Kandidaat aan Ons verschuldigd. Als de betreffende kandidaat niet aan het werk gaat, zijn de plaatsingskosten niet verschuldigd en wordt deze volledig terugbetaald als deze aan ons is betaald en wordt een creditnota uitgeschreven.

5.3 Een Werkgever is aansprakelijk voor de Plaatsingskosten ten aanzien van een Kandidaat, waarbij binnen zes maanden nadat de Kandidaat is voorgesteld aan de Werkgever:

5.3.1 De werkgever gebruikt die kandidaat op een permanente of tijdelijke basis; of

5.3.2 de Werkgever verwerpt de Kandidaat in eerste instantie, maar gebruikt vervolgens de Kandidaat of onderhoudt de Kandidaat in welke hoedanigheid dan ook; of

5.3.3 de Werkgever verwijst de Kandidaat naar een derde partij, inclusief een ander bedrijf of bedrijf in de groep van bedrijven van de Werkgever, en die derde neemt de Kandidaat in dienst of houdt er zich mee bezig.

5.4 De Plaatsingskosten zijn exclusief BTW en andere rechten of belastingen die door de werkgever naast de plaatsingskosten moeten worden betaald volgens de geldende tarieven.

5.5 Wij zijn gerechtigd om van enige aan een recruiter verschuldigde betalingen alle bedragen af ​​te trekken om rekening te houden met alle schade, verliezen of kosten die door ons zijn gemaakt als gevolg van een schending door de recruiter van deze overeenkomst of zijn nalatige handelingen of nalatigheden.

5.6 Indien een bedrag verschuldigd onder deze Voorwaarden niet volledig en op tijd wordt betaald, is over dat bedrag rente verschuldigd vanaf de datum van de factuur tot en met de datum van betaling.

6. KORTING (ALLEEN PERMANENTE AANWERVING)

6.1 De Kortingsperiode loopt vanaf de Begindatum van een Kandidaat. De duur van de bonustermijn is 60 dagen, hieronder uiteengezet. In het geval dat een Kandidaat het dienstverband beëindigt, of de Werkgever de tewerkstelling wettig beëindigt binnen de Kortingsperiode, heeft de Werkgever recht op de Korting, op voorwaarde dat:

6.1.1 Tenzij specifiek schriftelijk anders overeengekomen door een directeur van Headmore, is de Plaatsingsvergoeding door de werkgever aan ons betaald binnen 30 dagen na factuurdatum;

6.1.2 De beëindiging is niet als gevolg van ontslag, bedrijfsherstructurering, zwangerschap, letsel of slechte gezondheid, of vanwege de leeftijd, ras, geslacht, seksuele geaardheid of handicap van de kandidaat;

6.1.3 De beëindiging is niet ontstaan ​​wanneer de werkgever in dienst is getreden van de kandidaat met de eerdere of waarschijnlijke intentie om zich te wenden tot de diensten van de kandidaat of zijn dienstverband te beëindigen, hetzij zonder geldige reden, hetzij met het oog op een onredelijke terugbetaling;

6.1.4 De werkgever dient een kennisgeving van 7 dagen aan ons door ons te e-mailen op info@headmore.com of hun Headmore Account-manager.

6.2 In deze omstandigheden ontvangt de werkgever:

0 – 45 dagen – 100% van de plaatsingskosten

46 – 60 dagen – 50% van de plaatsingskosten

6.3 De korting is volledig aan ons terugbetaalbaar als de werkgever, een dochteronderneming, verbonden onderneming of houdstermaatschappij van de werkgever de gegadigde vervolgens binnen een periode van zes maanden in enige hoedanigheid opnieuw in dienst neemt.

6.4 Als de werkgever de plaatsingskosten niet binnen 30 dagen na de datum van onze factuur betaalt, verliest de werkgever het voordeel van deze bonusbepalingen en is er geen korting verschuldigd.

7. DE RECRUITMENTKOSTEN EN DE COMMISSIE (PERMANENTE PLAATSING)

7.1 Op de Begindatum van een Kandidaat zullen wij de Werkgever factureren voor de Plaatsingskosten die zijn opgegeven bij het plaatsen van zijn Vacature. Eenmaal betaald door de werkgever, worden de plaatsingskosten door ons gehouden gedurende de duur van de kortingsperiode van de kandidaat. Op de startdatum van een kandidaat sturen wij de recruiter een creditfactuur voor zijn geleverde diensten. Dit zijn de plaatsingskosten minus onze commissie.

7.2 De Recruiter-vergoeding wordt vrijgegeven aan de succesvolle Recruiter in overeenstemming met het bovengenoemde aflossingsschema, waarbij 50% wordt betaald op of rond de 46e en 50% betaald op respectievelijk rond de 61e dag (op voorwaarde dat de betreffende kandidaat niet is gestopt met werken met de werkgever in overeenstemming met de bovengenoemde bonusvoorwaarden).

7.3 We behouden ons het recht voor om onze commissie van de plaatsingskosten af ​​te trekken voordat we de recruitmentkosten aan de recruiter doorgeven.

8. VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER VOOR AANWERVING VAN ZZP-ERS

8.1 Voor contractaanwerving dienen de betaling en transactievoorwaarden te worden overeengekomen tussen de werkgever en de recruiter op basis van een opdracht.

8.2 De werkgever stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer een contractant een aanbieding van een opdracht aanvaardt.

8.3 De werkgever moet zich ervan vergewissen dat de recruiter de geschiktheid van de contractant om aan een opdracht te werken gevalideerd heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle achtergrondinformatie, referenties, kwalificaties, beveiliging, strafregistratiecontroles en alle medische en wettelijke vereisten, zoals verder uitgewerkt in paragraaf 9.2 hieronder.

8.4 De werkgever moet de recruiter in staat stellen om te voldoen aan de verplichtingen van de gedragsregels door de recruiter details over de opdracht te verstrekken, waaronder; het soort werk dat de Contractant zou moeten doen, de locatie van de Opdracht, de werktijden, de datum waarop de Opdrachtgever de Opdrachtnemer opdracht geeft om de Opdracht te starten en de duur of waarschijnlijke duur van de Overdracht.

8.5 De ​​werkgever zal de recruiter adviseren over speciale gezondheids- en veiligheidskwesties waarover de recruiter een contractant zou moeten informeren, en over eventuele vereisten opgelegd door de wet of door een beroepsorganisatie, waaraan een contractant die een opdracht aanvaardt, moet voldoen.

8.6 De werkgever zal de recruiter helpen bij het naleven (zonder beperking) van de WTR door relevante informatie over de door de recruiter gevraagde toewijzing te verstrekken. De werkgever zal niets ondernemen om te zorgen dat de recruiter zijn verplichtingen krachtens deze voorschriften niet nakomt. Wanneer de diensten van de Contractant verplicht of nodig zijn voor meer dan 48 uur in een willekeurige week in de loop van een Opdracht, moet de Werkgever dit voor de start van de Opdracht melden bij de Recruiter, of wanneer dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar is , vóór het begin van die week waarin de Werkgever van de Contractant verlangt dat hij langer dan 48 uur werkt. Een normale werkweek begint op maandag.

8.7 Met betrekking tot elke Opdracht moet de Werkgever de volledige details van het volgende verstrekken en garandeert dat de informatie in alle materiële opzichten waar en nauwkeurig is.

8.7.1 alle informatie die de recruiter nodig heeft om zijn verplichting jegens de contractant na te komen;

8.7.2 of de door de recruiter te introduceren contractant ooit heeft gewerkt voor de werkgever of voor een verbonden huurder van de werkgever en, zo ja, volledige informatie over wanneer en in welke rol;

8.7.3 gegevens van alle vergelijkbare werknemers van de werkgever, met inbegrip van hun elementaire arbeidsvoorwaarden en alle andere informatie die noodzakelijk is voor de recruiter.

8.7.4 bijzonderheden van alle collectieve faciliteiten en voorzieningen waarover de contractant op een toegangsrecht moet beschikken;

8.7.5 bijzonderheden over de werkgelegenheid waartoe de contractant toegang zou moeten hebben; en

8.7.6 kennisgeving van alle en alle verzoeken die door een aannemer aan de werkgever zijn gedaan en de werkgever ermee instemt om kopieën te verstrekken aan de recruiter.

8.8 De werkgever moet bevestigen dat hij geen reden heeft om de opdracht van de opdrachtnemer te schaden.

8.9 De werkgever moet bevestigen dat de contractant geen taken zal uitvoeren die gewoonlijk worden uitgevoerd door een werknemer die deelneemt aan een officiële stakingsactie of door een andere werknemer die is aangewezen om de werknemer die dergelijke actie onderneemt, te vervangen.

8.10 De werkgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle vertrouwelijke informatie van de contractant vertrouwelijk te houden (inclusief maar niet beperkt tot CV of andere informatie ter ondersteuning van een aanvraag voor een opdracht) die aan de werkgever wordt verstrekt in verband met de platformdiensten.

8.11 De werkgever gaat ermee akkoord de uur- of dagtarieven voor de diensten van de contractant te betalen zoals overeengekomen met de recruiter. De kosten omvatten Contractvergoeding samen met de advieskosten van de Recruiter berekend als een percentage van de Contractvergoeding, en eventuele reis-, hotel- of andere uitbetalingen die met de Werkgever zijn overeengekomen of, als er geen overeenkomst is, dergelijke uitgaven als redelijk. Kosten moeten wekelijks of maandelijks worden gefactureerd, of periodiek zoals overeengekomen tussen de werkgever en de recruiter, en zijn betaalbaar op voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de werkgever en de recruiter.

8.12 Tijdens een Introductie verklaart de Werkgever zich akkoord met de onthulling door Ons aan Recruiters en Contractors van informatie met betrekking tot de Werkgever die de Werkgever ons heeft verstrekt. Informatie over werkgevers en / of toewijzing wordt alleen bekendgemaakt aan Recruiters in een actieve inleiding bij de werkgever.

9. VERPLICHTINGEN VAN DE RECRUITER VOOR AANWERVING VAN CONTRACTEN

9.1 Voor contractaanwerving fungeren wij alleen als introducer. Betaling en transactievoorwaarden moeten worden overeengekomen tussen de Werkgever en de Recruiter op basis van een opdracht op basis van een opdracht.

9.2 De Recruiter dient zich ervan te vergewissen dat een Kandidaat geschikt is voor de doeleinden van de Overdracht waarvoor de Kandidaat is geïntroduceerd. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, wordt door Recruiter erkend dat het aan de recruiter is om referenties op te nemen, de juistheid van de aanvraag van de contractant te controleren, de geldigheid van kwalificaties te controleren en kredietzekerheid te verzekeren en / of controle van strafregisters, waar de Overdracht vereist is, om ervoor te zorgen dat de Aannemer in staat is om alle apparatuur en / of machines op het vereiste niveau te bedienen. De recruiter is verantwoordelijk voor het verkrijgen van werk en andere vergunningen en om ervoor te zorgen dat de contractant voldoet aan medische vereisten of andere kwalificaties die geschikt of wettelijk vereist zijn.

9.3 Recruiter garandeert dat zij geschikt zijn om op te treden als uitzendbureau en stemt ermee in dat zij te allen tijde zullen voldoen aan de Gedragsregels en de Wet gelijke behandeling. Bovendien stemt de recruiter ermee in om op geen enkele wijze aan een aannemer te leveren.

9.4 Wanneer een recreuter zich met een werkgever op het platform bezighoudt, mag hij de bedrijfsnaam of het merk van de werkgever niet openbaar publiceren of gebruiken wanneer hij reclame maakt voor de vacature van de werkgever en op zoek is naar een contractant.

9.5 Bij het uploaden van het CV van een Contractant naar het Platform, zal de Recruiter het CV zodanig anonimiseren dat het geen persoonlijk identificeerbare informatie over de Contractant bevat.

9.6 Recruiter zal redelijke inspanningen leveren om geschikte Contractors via het Platform aan Werkgevers te introduceren. De Aannemer moet voldoen aan de specificatie die de Werkgever heeft opgesteld voor de Vacature en wettelijk in staat zijn om in Nederland te werken.

9.7 De Recruiter stemt ermee in om naar behoren Screen-Contractors die zij indienen voor een Vacature en op verzoek door Ons, bevestiging te krijgen van een Contractant dat zij bereid zijn om in de betreffende functie te werken alvorens het CV van de Contractant in te dienen.

9.8 Alle CV-inzendingen voor vacatures moeten via onze site worden verzonden. Acties die onze Site en de Platformdiensten omzeilen of proberen te omzeilen door cv’s op een andere manier in te dienen, leiden tot beëindiging van het account en alle verlies van accountinformatie, accountgegevens en accountrecensies.

9.9 Recruiters mogen zich niet registreren als werkgever om vacatures op onze site te plaatsen.

9.10 Aannemers worden door de eerste Werkgever vertegenwoordigd om de Opdrachtnemer via Onze Site aan de Werkgever voor te leggen. Deze clausule is niet van toepassing in het geval dat een recruiter die de contractant als eerste inlevert, niet kan bewijzen dat de contractant in kwestie een gescreende contractant is. Dit moet onafhankelijk worden gevalideerd door de contractant.

9.11 De Recruiter moet ons op verzoek voorzien van de voorwaarden die met de werkgever zijn overeengekomen voor elke opdracht.

10. RECRUITER, GEBRUIK EN VOORDELEN

10.1 Wij behouden ons het recht voor om betaling van een recruiter voor bepaalde of alle platformdiensten te eisen. Een recruiter zal alle toepasselijke vergoedingen betalen, zoals beschreven op onze site in verband met dergelijke platformdiensten.

10.2 We behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen en om nieuwe kosten in te stellen op elk moment na kennisgeving aan de recruiter, die per e-mail kan worden verzonden of op onze site kan worden geplaatst. Het gebruik van de Services door de Recruiter na een dergelijke kennisgeving houdt in dat zij akkoord gaan met nieuwe Voorwaarden of verhoogde kosten. Alle vergoedingen die hieronder worden betaald, zijn niet-restitueerbaar.

10.3 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd voordelen te wijzigen of voordelen toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Recruiter. We kunnen niet garanderen dat we deze beschikbaar stellen en de recruiter erkent dat deze gedurende de looptijd mogelijk geen specifiek voordeel zal ontvangen.

10.4 We verlenen de recruiter toegang tot niet-exclusieve, niet-overdraagbare vacatures die de recruiter geen toegang, sublicentie, gesplitste vergoeding of anderszins het voordeel aan een derde mag overdragen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Toegang tot de voordelen van het Recruiter Platform is alleen toegankelijk voor benoemde gebruikers voor hun interne bedrijfsdoeleinden.

11. BEËINDIGING VAN DE RECRUITERACCOUNT

11.1 De Overeenkomst blijft volledig van kracht terwijl een Recruiter de Platform Services gebruikt.  Een recruiter moet het gebruik van de platformdiensten beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan Headmore.

11.2 We kunnen de toegang van een recruiter tot de Platformdiensten op elk moment en om welke reden dan ook en zonder waarschuwing opschorten, wat kan resulteren in de verbeurdverklaring en vernietiging van alle gegevens en informatie in verband met de Account van de Werkgever op het Platform.

11.3 De Recruiter moet ervoor zorgen dat we de volledige en nauwkeurige facturatie- en contactgegevens hebben via het Platform van de Werkgever, inclusief de volledige naam van de Accounthouder, zijn bedrijfsadres en e-mailadres voor facturering.

11.4 We kunnen ook alle Platformdiensten en toegang tot Onze Site onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, als u een inbreuk pleegt op de Voorwaarden van deze Overeenkomst. Na beëindiging van uw account, zal uw recht om de platformdiensten te gebruiken, onze website te bezoeken en alle inhoud onmiddellijk te worden beëindigd. Alle bepalingen van de Overeenkomst die vanwege hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot: eigendomsbepalingen, garantieaanspraken en aansprakelijkheidsbeperkingen.

11.5 Als we de toegang tot het platform intrekken omdat deze voorwaarden zijn overtreden, zijn er geen kosten verschuldigd door ons. In het geval van een beëindiging behouden wij ons het recht voor om bestaande opdrachten in het belang van de werkgevers en kandidaten te behandelen.

12. VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

12.1 Wij verwerken persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Wetten voor gegevensbescherming) die wij verzamelen als een gegevensbeheerder (zoals gedefinieerd in de Wetten voor gegevensbescherming) tijdens het leveren van de Platform Services. Wanneer gegevens door Ons worden verwerkt als een voor de verwerking verantwoordelijke, wordt een dergelijke verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Ons privacybeleid dat te vinden is op onze Site en hier: https://www.headmore.com/privacybeleid

12.2 Met betrekking tot persoonsgegevens die door Ons worden verwerkt als een gegevensverwerker (zoals gedefinieerd in de Wetten voor Gegevensbescherming) namens de Werkgever en de Werkgever als onderdeel van de Platformdiensten, voldoen wij aan alle wetgeving inzake gegevensbescherming.

12.3 Alle informatie met betrekking tot Kandidaten is vertrouwelijk en onderworpen aan de Wetten voor gegevensbescherming en is uitsluitend bedoeld voor het indienen van een Vacature voor een Werkgever door een Recruiter. De informatie mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt en mag niet aan derden worden bekendgemaakt. De werkgever en de recruiter verbinden zich ertoe zich te houden aan de bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming bij het altijd ontvangen en verwerken van de gegevens. De werkgever en de recruiter vrijwaart hierbij ons van alle verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) die voortvloeien uit of zijn ontstaan ​​op grond van het niet-naleven door de werkgever of recruiter van deze clausule

12.4 Informatie met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van een werkgever en een recruiter die vertrouwelijk kan zijn, moet vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden bekend worden gemaakt, behalve informatie die zich in het publieke domein bevindt.

12.5 De werkgever en de recruiter kunnen het verwijderen of terugzenden van alle persoonlijke gegevens bij beëindiging van de platformdiensten of op elk moment na beëindiging van de platformdiensten schriftelijk verwijderen of schriftelijk aanvragen. Als een werkgever en een recruiter de persoonlijke gegevens niet hebben verwijderd voorafgaand aan de beëindiging van de platformdiensten, verwijderen we automatisch alle persoonlijke gegevens na zes maanden na de datum van beëindiging van de platformdiensten, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

12.6 De ​​werkgever en de recruiter erkennen en aanvaarden dat een kandidaat / contractant ook het recht heeft om zijn toestemming voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens of informatie op elk moment in te trekken en kan verzoeken dat wij alle informatie en gegevens die over die kandidaat worden bewaard permanent verwijderen. In het geval dat een Kandidaat / Contractant zijn rechten in deze clausule uitoefent

12.7 We zullen de recruiter op de hoogte brengen die onmiddellijk en permanent alle informatie en gegevens die over die kandidaat / contractant van het platform worden bewaard, verwijdert. In het geval dat de Recruiter dit niet binnen een redelijke termijn heeft gedaan en Ons niet heeft gemeld dat de Recruiter of wij verplicht zijn om de persoonlijke gegevens te bewaren, behouden wij ons het recht voor om dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen en zijn wij niet aansprakelijk voor enige manier voor enig verlies of schade geleden door de Recruiter die voortvloeit uit een dergelijke Kandidaat / Contractant die zijn rechten uitoefent.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

13.1 In geen geval zullen wij, of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de Platform Services aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor verlies of schade die indirect, speciaal, incidenteel of voortvloeiend is, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor eventuele winstderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, kosten, vergoedingen of uitgaven van welke aard of aard dan ook, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) contractbreuk of anderszins die mogelijk voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik van de Platform Services, zelfs indien voorzienbaar. Onze totale aansprakelijkheid ten opzichte van elk van de recruiter en de werkgever is beperkt tot het bedrag van de toepasselijke Headmore-commissie.

13.2 Om twijfel te voorkomen, handelen we alleen als introducer tussen recruiter en werkgever voor wat betreft de aanwerving van aannemers en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct, indirect, speciaal, incidenteel of voortvloeiend is, inclusief , zonder beperking, schadevergoeding voor eventuele gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, kosten, vergoedingen of uitgaven van welke aard of aard dan ook veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) contractbreuk of anderszins die kunnen voortvloeien uit of betrekking hebben op een opdracht .

13.3 Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch enige aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijke wetgeving. De werkgever en de recruiter komen overeen om Ons schadeloos te stellen voor alle claims, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit hun schending van deze Voorwaarden.

14. FEEDBACK

De werkgever en de recruiter erkennen dat onze site een transparant beoordelingssysteem hanteert, en feedback en beoordelingsfunctionaliteit en bijgevolg bepaald gedrag, zoals te late betaling van facturen of ongepast of onprofessioneel gedrag, een nadelige invloed kunnen hebben op de rating van de recruiter of werkgeversplatform, feedback en reputatie.

15. UW ACCOUNT

Toegang tot uw account op onze site is niet gegarandeerd en kan op elk moment zonder kennisgeving verlopen. We raden daarom aan dat alle gebruikers hun eigen geschikte back-ups en logboeken van activiteiten maken. Het is niet toegestaan ​​om toegang tot uw account te delen en moet redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw inloggegevens vertrouwelijk worden behandeld.

16. PROMOTIE

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geven alle gebruikers door gebruik te maken van onze site en platformdiensten toestemming om onze zakelijke relatie bekend te maken aan andere partijen om onze herkomst te promoten. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) uw bedrijfsnaam, logo, testimonials en elke schriftelijke of mondelinge communicatie.

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden bevatten de volledige en enige Overeenkomst voor de Platformdiensten tussen Ons en u, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot dezelfde. Elke partij erkent en gaat ermee akkoord dat zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet heeft gereageerd op en geen rechtsmiddelen zal hebben ten aanzien van enige verklaring, vertegenwoordiging, onderneming of garantie, hetzij mondeling of schriftelijk, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst. . Er kunnen geen wijzigingen in deze Voorwaarden worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een Directeur van Headmore.

18. ONGELDIGHEID

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Headmore en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Headmore zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze gebruiksvoorwaarden.

19. RECHTEN VAN DERDEN

Voor de doeleinden van de Rechten van Derden zijn deze voorwaarden niet en zijn niet bedoeld om enige rechten of enig recht op naleving van een van de bepalingen ervan te geven aan een persoon die er geen partij bij is.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Door deze Voorwaarden te accepteren, garandeert u dat u de volledige capaciteit en bevoegdheid hebt om een ​​Overeenkomst met ons aan te gaan en uit te voeren om de Platform Services te gebruiken, en bent u naar behoren gemachtigd om de partij te binden voor wie u handelt. U moet een exemplaar van deze voorwaarden afdrukken voor toekomstig gebruik.

INFORMATIE OVER ONS

  1. Deze voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen Headmore en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.