Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Welkom op onze website. Als u doorgaat met met het gebruik van deze website, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden, die samen met ons Privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden de relatie van Headmore met u regelen met betrekking tot deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
 1. De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 2. Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel.
 3. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.
 4. Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.
 5. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 6. Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd, die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
 7. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
 8. Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).
 9. Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

De term ‘Headmore’ of ‘Headmore.com’ of ‘ons’ of ‘wij’ of ‘onze’ verwijst naar de eigenaar van de website.
Ons KvK-nummer is 74057235. De term ‘Je’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Toegang tot onze website is op tijdelijke basis toegestaan ​​en wij behouden ons het recht voor om de service die we op onze website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk als onze website om wat voor reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze website of onze hele website beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd

Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u van mening bent dat u niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze voorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te hebben tot onze website. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Headmore en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website. of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. .

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Headmore vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. Headmore neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle.

VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze website. Je mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval

Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke inbreuken melden bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of bij het downloaden van materiaal dat erop is gepost, of op een website die hieraan is gekoppeld.

VERBODEN GEBRUIK

U mag de website alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag de website niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regelgeving;
 • op enige manier die onwettig of frauduleus is, of die een onwettig of frauduleus opzet of effect heeft;
 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of een andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden;
 • om willens en wetens materiaal te verspreiden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercode bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of communicatienetwerken of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U gaat er ook mee akkoord:

 • geen enkel onderdeel van de Site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw te verkopen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
 • geen toegang zonder toestemming, interfereren met, schaden of verstoren: elk deel van de website;
 • alle apparatuur of netwerken waarop de website is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van de website; of
 • alle apparatuur of netwerk of software in eigendom van of gebruikt door een derde partij.

 

CONTENTSTANDAARDEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle materialen die u bijdraagt ​​aan onze site (“Bijdragen”), en op alle interactieve services die ermee verbonden zijn.

Bijdragen moeten:

 • nauwkeurig zijn (waar ze feiten vermelden);
 • echt worden vastgehouden (waar zij meningen uitspreken); en
 • voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Bijdragen mogen niet:

 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk, opruiend of lasterlijk is voor een persoon;
 • geweld, seksueel expliciet materiaal of discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen;
 • inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van andere personen;
 • waarschijnlijk iemand misleiden;
 • in strijd zijn met enige wettelijke plicht jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een plicht van vertrouwen;
 • alle illegale activiteiten promoten;
 • bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op de privacy van een ander, of irritatie, ongemak of nodeloze angst veroorzaken;
  waarschijnlijk iemand anders lastig vallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
 • worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of verbondenheid met een persoon verkeerd voor te stellen; of de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn.

 

ONGELDIGHEID

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Headmore en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Headmore zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

RECHTEN VAN DERDEN

Voor de doeleinden van de Rechten van Derden zijn deze voorwaarden niet en zijn niet bedoeld om enige rechten of enig recht op naleving van een van de bepalingen ervan te geven aan een persoon die er geen partij bij is.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 1. Deze voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Headmore en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.